Page 4 - Plesner CSR 2018
P. 4

Pro Bono
Hurtig og effektiv hjælp til selvhjælp
PLESNER HAR OGSÅ I ÅR ARBEJDET MED EN MANGFOLDIGHED AF PRO BONO OPGAVER, PROJEKTER OG LØSNINGER – ALLE TIL GAVN FOR HJÆLPEORGANISATIONER MED SÆRLIG FOKUS PÅ UDSATTE BØRN OG UNGE SAMT ALVORLIGT SYGE.
Sidste års administrative omlægning af Plesners pro bono program havde til for- mål at fokusere energien og ressourcerne på kernen i projektet, nemlig at hjælpe og rådgive de velgørende organisationer, der er en del af CSR-programmet.
”Vejen fra henvendelse til handling er helt klart blevet kortere. Det har givet fornyet energi i projektet med bedre kommunikation og mindre ventetid. I dag bruger vi væsentligt mindre tid på administration til fordel for
den reelle rådgivning, og langt de fleste henvendelser bliver løst i løbet af få dage. Alt i alt har vi opnået en væsentlig øget effektivitet og fleksibilitet i måden, vi løser pro bono sager på - til gavn for organisationerne”, fastslår advokat Lars Mygind Bojsen, der er ansvarlig for den interne koordinering af Plesners pro bono rådgivning.
Samarbejde i udvikling
Hos Plesner er der løbende overvejelser om, hvordan man bedst styrker programmet og sikrer fuld udnyttelse af de ressourcer, der er afsat til pro bono arbejdet. Lars Mygind Bojsen oplyser, at der i dag er otte hjæl- peorganisationer, der nyder godt af gratis juridisk rådgivning fra Plesner:
”Der er stor forskel på, hvor meget organi- sationerne trækker på vores rådgivning. Når vi indgår samarbejde med nye organisatio- ner, lægger vi helt naturligt meget arbejde i opstartsprojekter og grundlæggende hjælp
til at få det juridiske framework på plads. Det er f.eks. tilfældet med Børne Hjernecancer Fonden, som vi indledte et samarbejde med sidste år. Andre organisationer har været med i en årrække og er modnede i forhold til de opgaver, de har brug for at få løst. Det gælder bl.a. Børns Vilkår og Muskelsvindfonden, der typisk har mere komplekse opgaver og efter- spørger specifik og specialiseret rådgivning. Vi har også planer om at styrke dialogen med organisationerne for at hjælpe dem med at definere flere opgaver, der kan løses inden for samarbejdets rammer”.
Stor motivation blandt medarbejderne
Den fornyede energi i Plesners pro bono rådgivning er også mærkbar internt, hvor medarbejderne viser stor interesse for at byde ind på de meget forskelligartede op- gaver fra hjælpeorganisationerne.
”Det er et rigtig godt tegn, for pro bono rådgivning vægter hos os lige så tungt som servicering af øvrige klienter. Ved at forenkle arbejdsgangene har vi mindsket mængden af
LÆS MERE OM PLESNERS PRO BONO POLITIK


   2   3   4   5   6