Page 3 - Bevar smilet_2018
P. 3

Giv mælketeænrneddenrnæteekl æmvi G
en god start
Næstved 15.12.09 15/12/09 21:32 Side 6
Den første tand bryder frem omkring 6 måne- ders alderen.
Det er vigtigt, at I al- lerede her får begyndt påtandbørstningenog får gjort det til en god oplevelse.
Førstebesøg
Omkring 21⁄2 års alde- ren bliver I automa- tisk indkaldt. Ved det første besøg kommer I og jeres barn ind og ser tandklinikken. Vi taler om sund og usund kost, om tand- børstning, tandskader, sutter m.m. Hvis det er muligt – og I ønsker det – undersøger vi også jeres barn.
Tryghed er vigtigt
tratsdogne Vores erfaring med redyrb dnat etsrøf neD
litgnildnahebfanedeh
gitgivredehgyrT
eremtevelbretenrab
behandlingafbørn -enåm6gnirkmomerf ,tgilleksrof tegemreteD
viser, at man ofte kan -givreteD.neredlasred
Det er meget forskel-
ligt, hvor hurtigt børn
rennævnrøbtgitruhrovh råfrehederellaIta,tgit .gøsebegældnatlitgis -tsrøbdnatåptdnygeb
vænner sig til tandlæ- gebesøg.
forsinke egentlig dan-
-nevdønrevilbtedsivH
nelse af huller, eller
tenrabliv,erobtatgid
tVevdødefbøresvtilebbsievsgiølrgutaenr
.dseargraelttiadl rtodoubglitidåftilgaot
-vusreddereahbnarrønbetåsf erlegaokN-
udskyde nødvendig- littedtrojgråfgonegnin
ditlaredregøsebtedeV
heden af behandling
til jeres barn er blevet
mere modent.
-orebrofvohebåsgoned
st enr ab r er et kepser .resnærg
Hvis det bliver nød-
vendigt at bore, giver
vi naturligvis bedøvel-
tion, og i samarbejde
.nicidemednegil
med jer respekterer vi
barnets grænser.
ednekkuleduregurbiV -sgnindlyf edevrafdnat
Hvis der er hul...
se, vi har flere valgmu-
-næteklæmirelairetam
gøseb etsrøf ted deV
Begyndende huller kan
ligheder.
Det er nemt at
.enred
nak rell uh ednednygeB
dni tenrab goI remmok
måske holdes nede med grundig tand- børstning.
Noglefåbørnhardes-
undgå at få huller!
.tnedom
.eslevelpodogne
gøsebetsrøF
ksitamotuarevilbtenraB
gnag etsrøf tdlakdni
.neredlasrå2⁄ 1gnirkmo ...luhreredsivH 1
eredruvtalitditgoor
ivgo,noitkaerstenrab
de m eden sedl oh ekså m
iV.nekkinilkdnat res go
dnus mo r el at
uden også behov for
.gnintsrøbdnatgidnurg Duskal:
beroligende medicin.
dem gnirafre seroV
Overmund
dnus u go
◆ børstebarnetstændergrun- ,gnintsrøbdnat mo,dam6-7m
,resivnrøbfagnildnaheb eknisrof naketfonamta
.m.m,rettus,redaksdnat9-12 dagen
◆ brugetandpastamedfluor ,eslennadluh giltnege reg◆øsrgievdenbuarn–etesudnrdekmsandø-og
-gidnevdønedyksdurelle
d.rinkrkaevbasnerejåsgoiv
3
digtmindst2gangeom
Igo–tgilumretedsivH
6-7 mdr. 9-12 mdr.
Undermund
14 mdr. 23-26 mdr. 17-19 mdr.
4


   1   2   3   4   5