Page 7 - Bevar smilet_2018
P. 7

TTaannddrergeugluerleinrging
Smil
- det smitter !
Hver gang jeres barn
information med hjem
Ring afbud i god tid, hvis du ikke kan komme.
Hver gang barnet er til
Hvis specialtandlægen
er til undersøgelse,
om undersøgelsen.
undersøgelse, vurderer
vurderer, at barnet må-
vurderer vi tændernes
vi tændernes frembrud
ske skal have tilbudt en
frembrud og tandstil-
Hvis specialtandlægen
og tandstillingen.
tandregulering, bliver
lingen.
I kraft af vores mangeåri-
vurderer at jeres barn
barnet indkaldt til yderli-
gerer undersøgelse på
ge erfaring med at vurde-
en tandregulering, bli-
Vores mangeårige er-
vores reguleringsklinik,
re tandsættes udvikling,
hvor vi taler med jer om
faring med at vurdere
ver jeres barn indkaldt
kan vi gribe ind på det
behov og behandlings-
tandsættes udvikling,
til yderligerer under-
rigtige tidspunkt og måpskåe defotrebriyggtgigee etinds- egepnutnligktbeohganmdlåinsgk.e fore-
bygge en egentlig be-
Omkring 11-12 års alde-
muligheder.
gør at vi kan gribe ind
søgelse på vores regu-
handling.
heder.
ren vil børn med tandstil- lingsproblemer blive un-
det. Hvis vores special- tandlæge tilbyder be-
Hvis vi vurderer, at dit
Det er jer og jeres
dersøgt af vores special-
handling, er denne gra-
barn har tandstillings
barn som afgører, om I
tandlæge, der vurderer,
tis.
vil tage i mod behand- lingstilbudet. Hvis vo- res specialtandlæge tilbyder behandling er denne gratis.
fejl, vil I blive indkaldt
om det skulle være nød-
til en undersøgelse
vendigt at rette tænder-
på vores klinik, hvor
ne. Børnene får altid
vores specialtandlæ-
information med hjem
om undersøgelsen.
ge vil være til stede.
måske skal have tilbudt
Ring afbud i god tid, hvis du bliver forhindret.
6-7 md 9-12 m
leringsklinik, hvor vi
Detaelerrjemreogdbjearnoemt,bsoemhov
afgoøgrerb,eohmanIdlviinlgtsamgeulig- mod behandlingstilbu-
Vi giver altid skriftlig
7 9


   4   5   6   7   8