Page 4 - CSR_2016_final
P. 4

4
Social og miljømæssig ansvarlighed
Trivsel og udvikling er et vigtigt indsatsområde i Plesners CSR-program. Muligheden for løbende at udvikle sig er det, der driver vores medarbejdere. Vi tror på, at der er en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes udvikling, deres trivsel og vores evne til at levere toppræstationer i samarbejdet med vores klienter. Derfor har vi løbende fokus på, hvordan vi organiserer os, hvordan vi udvikler os som individer og team, og hvordan vi gennem kontinuerlig udvikling af husets ledere bedst kan styrke arbejdsmiljøet og trivslen i dagligdagen.
Vi arbejder målbevidst med udvikling af alle vores talenter og deres karriere. Samtidig gør vi en særlig indsats for at sikre, at kvindelige talenter får den nødvendige støtte til at overveje en fremtidig karriere som partner – blandt andet gennem særlige udviklingsprogrammer og mentorordninger.
Vi vil som samfundsansvarligt firma også gerne yde vores bidrag til miljøet. I arbejdet med vedvarende at begrænse Plesners miljøpåvirkning retter vi vores indsats mod fire fokusområder: Reduktion af energi- forbrug og CO2-udledning, miljøforsvarligt indkøb, affaldshåndtering med fokus på genanvendelse samt økologi i vores kantine.
Medarbejdertrivsel Det seneste år
Vi har en målsætning om, at vores medarbejdere rangerer blandt de mest tilfredse i forhold til de virk- somheder, vi sammenligner os med. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre virksomheds- og samar- bejdskulturen på tværs af forretningsområder og fagdiscipliner, blandt andet ved at sikre en åben dialog, anerkendelse og konstruktiv feedback. I det seneste år har vi fortsat det intense arbejde med at opnå en høj kvalitet i den feedback, som vores ledere giver i forbindelse med præstationsevalueringer.
Et stærkt samarbejde på tværs af køn, generationer, faglighed og personlighed er en af de grundværdier, der skal hjælpe os med at nå vores strategiske målsætning. Det er baggrunden for, at vi gennem det seneste år har arbejdet intensivt med JTI – et typologiværktøj til udvikling af både ledere, medarbejdere og teams. Gennem aktiv brug af JTI får vi indsigt i de forskelligheder og dynamikker, der er i spil, når vi problemløser, træffer beslutninger, indgår i relationer og kommunikerer med hinanden. På den måde træner og udvikler vi vores evne til at samarbejde, og vores forskelligheder bliver for alvor en styrke . Samtidig bliver den enkelte medarbejder mere opmærksom på de aspekter, som man potentielt kan udvikle sig på – alt sammen til gavn for såvel samarbejdskulturen i organisationen som vores evne til at levere opgaveløsning af høj kvalitet.
En god kultur er afgørende for, at vi har et effektivt samarbejde på tværs af specialer. Vores sociale og faglige aktiviteter som for eksempel fodbold, fredagsbarer, DHL-løb, vinklub, Kunstforum, Plesner-dag og uddannelsesarrangementer har i det forgange år bidraget væsentligt til sammenhold og trivsel.
Det kommende år
Vi vil fastholde at prioritere sociale og faglige arrangementer til at understøtte den særlige Plesner-kultur.
Næste naturlige skridt for at sikre trivsel er at sætte fokus på, hvordan vi med øget selvindsigt og styrkede samarbejdsrelationer fremadrettet kan videreudvikle teamsamarbejdet. Vi har udpeget en JTI-ambas- sadør i hver afdeling, der skal sikre, at værktøjet bliver implementeret i dagligdagen og bidrager til, at vi kan yde en endnu bedre service til vores klienter.


   2   3   4   5   6