Page 78 - Skaven-2023_E-paper
P. 78

 78
EUROPÆISKES FERIEBOLIGFORSIKRING
Afbestillings- og indbo-ansvarsforsikring.
Forsikringsbetingelser nr. 391 A - I tilslutning til Forsikringsaftale- loven i Danmark.
Definitioner
Bemærk, at ord, der er angivet med kursiv, er def. i pkt.
4.8.
1.1 Hvilke dækninger indeholder forsikringen
Forsikringen består af følgende dækninger:
• afbestilling/afbrydelse af lejemålet/pakkerejsen ved akut
sygdom, tilskadekomst eller død (se venligst punkt 2) og • ansvar for ødelagt indbo (se venligst punkt 3).
1.2 Hvem dækker forsikringen
Antal personer anført på lejebeviset/kontrakten. Herefter
kaldet sikrede.
1.3 Forsikringsperioden
Afbestilling (pkt. 2): Dækker fra det tidspunkt betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet sker, og indtil udlejningsperiodens/pakkerejsens påbegyndelse. Afbrydelse (pkt. 2) og Ansvar for ødelagt indbo (pkt. 3): Dækker i lejeperioden/under pakkerejsen. Uanset om leje- perioden i den samme feriebolig er opdelt i to eller flere lejeperioder, er der tale om en og samme forsikrings- periode.
2 AFBESTILLING ELLER AFBRYDELSE AF LEJEMÅLET
2.0 Forsikringssum
Lejemålets/pakkerejsens pris eksklusiv forsikringspræmie.
2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede ikke kan påbe- gynde eller gennemføre lejemålet/pakkerejsen som følge af,
a) at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever, for-
ældre, søskende eller børn rammes af død eller alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospital- sindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed,
b) brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksom- hed umiddelbart inden afrejsen,
c) arbejdsgivers uventede opsigelse af sikrede eller
c) sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i lejeperioden/pakkerejsens
varighed.
2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Afbestilling
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejningsbureauet ifølge aftalen har krav på, når opholdet/ pakkerejsen afbestilles i forsikringsperioden.
Afbrydelse
Forsikringen dækker sikredes betaling for de dage ophol- det/pakkerejsen ikke benyttes – dvs. fra dagen efter afrejse fra ferieboligen.
2.3 Undtagelser – se endvidere pkt. 4.1
Forsikringen dækker ikke, såfremt sygdommen eller tilska- dekomsten, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen, var tilstede ved tegningen af forsikringen, og behandlingsbe- hovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelse af lejeperioden/pakkerejsen.
2.4 Selvrisiko
Ved enhver afbrydelse i lejeperioden/under pakkerejsen betales en selvrisiko på 25% af det resterende lejebeløb.
2.5 Særlige bestemmelser
Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen/ afbrydelsen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt begrænset til max. DKK 10.000,- pr. lejemål/pakkerejse, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.
Forhold i skadetilfælde
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette
udlejningsbureauet.
Sygdom/tilskadekomst/død
Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer læge- erklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejour- naler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sikrede søge læge på opholdsstedet inden afrejse.
Brand eller indbrud
I tilfælde af brand eller indbrud skal politirapport vedlæg-
ges.
Arbejdsløshed
Ved arbejdsløshed indsendes kopi af opsigelsesskrivelse. Ved påbegyndelse af nyt job skal kopi af ansættelsesaftale fremsendes.
3 ANSVAR FOR ØDELAGT INDBO 3.0 Forsikringssum
Forsikringen dækker med op til DKK 50.000,- for skade på indbo opstået i forsikringsperioden. Særlig privat indbo dækkes dog kun op til DKK 10.000 pr. forsik- ringsbegivenhed.
3.1 Dækningens omfang
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, her- under skade på ruder og kummer.
3.2 Undtagelser - se endvidere pkt. 4.1
Erstatning ydes ikke for:
a) Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller
gradvis forringelse.
b) Tyveri begået af sikrede eller dennes gæster.
c) Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.
d)Cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, robåde,
kanoer og kajakker samt dele hertil.
e) Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boble-
bad.
f) Skade på swimmingpools og vandet heri.
3.3 Erstatningens beregning
a)
Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsva- rende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genan- skaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande (antik- viteter – tilsvarende brugte genstande) med fradrag af 10% pr. påbegyndt år i henhold til genstandenes alder. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20% af nyværdi (antikviteter minimum 50% af genanskaffelsesprisen).
b) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdifor- ringelsen.
c) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.
3.4 Anerkendelse af erstatningskrav
Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger,


   76   77   78   79   80